Verhuizing

Verhuizing van de Speel-o-theek Bibelebonts

Op zaterdag 6 juli sluit speel-o-theek Bibelebonts te Veldhoven definitief haar deuren op de huidige locatie. Tijdens de zomervakantie gaan onze vrijwilligers hard aan de slag om een mooie speel-o-theek in te richten op de nieuwe locatie op eerste verdieping van de Bibliotheek Veldhoven (Meiveld 2 in Veldhoven). Op zaterdag 24 augustus worden de deuren weer voor u geopend.

Tot 6 juli mag u extra speelgoed lenen én langer in uw bezit houden

Op deze manier kunnen de kinderen de hele zomervakantie plezier kunnen beleven met hun speelgoed. Omdat we de hele zomer dicht zijn, mag u in deze periode ook extra speelgoed bij ons lenen.

Nieuwe openingstijden

Onze nieuwe openingstijden zijn:

  • Dinsdag van 18.30 uur tot 19.45 uur
  • Woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Zaterdag van 10.30 uur tot 12.30 uur

Feestelijke opening

Om de nieuwe locatie feestelijk in te luiden en ons 40-jarig jubileum te vieren, zal er nog een feestelijke opening plaats vinden. Hierover zullen wij u nog informeren.

Wist u dat…..

Al 40 jaar zorgen wij ervoor dat uw kinderen kunnen beschikken over het mooiste speelgoed voor slechts €1,- per uitleen! Van glijbanen, trampolines tot skelters en van Playmobil, Fisher-Price tot Knexx. Een lidmaatschap voor het hele gezin kost slechts €15,- per jaar.

Wij verwelkomen graag nieuw nieuwe vrijwilligers

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om ons gezellige team te versterken. Heeft u een paar uurtjes in de week over en vindt u het leuk om in de speel-o-theek kinderen blij te maken door het uitlenen van speelgoed? Neem dan contact op met Anneke Huijbers op 06-37321292 of stuur een mailtje naar: info@speelotheekveldhoven.nl

 Voor nu wensen wij u een fijne vakantie!

Relocation of the Bibelebonts Speel-o-theek

On Saturday, July 6, Bibelebonts speel-o-theek in Veldhoven will permanently close its doors at its current location. During the summer holidays, our volunteers will be working hard to set up a beautiful speel-o-theek at the new location on the first floor of the Veldhoven Library (Meiveld 2 in Veldhoven). The doors will open for you again on Saturday, August 24.

Until July 6, you can borrow extra toys and keep them in your possession for longer

This way the children can have fun with their toys throughout the summer holidays. Because we are closed all summer, you can also borrow extra toys from us during this period.

New opening hours

Our new opening hours are:

• Tuesday from 6.30pm to 7.45pm

• Wednesday from 2 p.m. to 4 p.m

• Saturday from 10:30 am to 12:30 pm

Grand opening

To inaugurate the new location and celebrate our 40th anniversary, a festive opening will take place. We will inform you about this.

Did you know that…..

For 40 years we have been ensuring that your children have access to the most beautiful toys for just €1 per loan! From slides, trampolines to go-karts and from Playmobil, Fisher-Price to Knexx. A membership for the whole family costs only €15,- per year.

We are happy to welcome new volunteers

We are always looking for new enthusiastic volunteers to strengthen our team. Do you have a few hours to spare during the week and would you like to make children happy in the library by lending out toys? Dutch is not

 Necessary. Please contact Anneke Huijbers : 06-37321292 or send an email to: info@speelotheekveldhoven.nl

For now we wish you a happy holiday!

Verhuizing

Speel-o-theek terug naar de Bibliotheek Veldhoven

De Veldhovense speel-o-theek Bibelebonts keert terug naar de Bibliotheek Veldhoven. Het streven is dat Bibelebonts eind augustus wordt geopend op de nieuwe locatie,waarbij meteen het 40-jarig jubileum gevierd wordt.

“We zijn ontzettend blij om de prettige samenwerking weer op te pakken”, zegt voorzitter Jasper van den Berg. De speel-o-theek was tot 2016 gevestigd in de bibliotheek en bevindt zich op dit moment aan de Windmolen 15 in Veldhoven. “Omdat het huidige pand niet meer voldoet aan onze wensen en behoeften, keken we al een tijdje uit naar een andere locatie.”

Logische combinatie

De eerste verdieping van de bibliotheek staat sinds 2016 grotendeels leeg in afwachting van een herinrichtingsplan van de gemeente Veldhoven, die eigenaar is van het bibliotheekgebouw. Na overleg met de bibliotheekdirectie en de gemeente was er al snel een akkoord voor huisvesting in de bieb. “De bibliotheek en de speel-o-theek is een logische combinatie, die in het verleden ook goed heeft gewerkt. Fijn voor ouders dat ze straks een bezoek aan de bibliotheek weer kunnen combineren met een bezoek aan de speel-o-theek
en vice versa”, aldus bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen.

Flink gegroeid

De voormalige ruimte van de speel-o-theek in de bibliotheek is inmiddels ingericht als Heemkamer, een ontmoetingsplek voor leden van Erfgoedhuis Veldhoven en geïnteresseerden. “We vinden het zeker niet jammer dat we die ruimte niet meer kunnen gebruiken, want ons aanbod is flink gegroeid waardoor we daar niet meer inpassen”, zegt secretaris Anneke Huijbers. “We gaan nu aan de slag met het inrichten van een gedeelte van de ruimte waar voorheen de jeugdafdeling van de bieb gevestigd was.”

Feestelijke opening

Eind augustus hopen de vrijwilligers van speel-o-theek Bibelebonts de nieuwe locatie in gebruik te nemen. Anneke: “We vieren dan meteen ons 40-jarig jubileum, dus dat wordt een extra feestelijke opening! Ook bij activiteiten en in de communicatie is het straks makkelijker om de samenwerking op te zoeken en elkaar te versterken. Bijvoorbeeld bij een voorleesmiddag over spelen en bewegen en het werven van leden en vrijwilligers.”

Openingstijden

De openingstijden van de speel-o-theek worden in ieder geval de woensdagmiddag en zaterdagochtend en een doordeweekse avond. De exacte openingstijden en de openingsdatum worden nog bekend gemaakt via www.speelotheekveldhoven.nl en www.bibliotheekveldhoven.nl.

Speel-o-Theek back to the Library in Veldhoven

The Speel- o-theek Bibelebonts returns to the Library in Veldhoven. The aim is for Bibelebonts to open at the new location at the end of August, where the 40th anniversary will immediately be celebrated.
“We are very happy to resume the pleasant collaboration,” says chairman Jasper van den Berg. The Speel- o-theek Bibelebonts was located in the library until 2016 and is currently located at Windmolen 15 in Veldhoven. “Because the current building no longer meets our wishes and needs, we have been looking for another location for some time.”

Logical combination

The first floor of the library has been empty since 2016 pending a redevelopment plan from the municipality of Veldhoven, which owns the library building. After consultation with the library management and the municipality, an agreement was quickly reached for housing in the library. “The library and the Speel- o-theek is a logical combination that has also worked well in the past. It’s nice for parents that they will soon be able to combine a visit to the library with a visit to the Speel-o-theek and vice versa,” says library director Dorine Prinsen.

Grown considerably

The former space of the Speel- o-theek Bibelebonts in the library has now been furnished as a Heemkamer, a meeting place for members of Erfgoedhuis Veldhoven. “We certainly don’t think it’s a shame that we can no longer use that space, because our offering has grown considerably, so we can no longer fit in there,” says secretary Anneke Huijbers. “We are now going to work on furnishing part of the space where the youth department of the library was previously located.”

Grand opening

The volunteers from Bibelebonts hope to put the new location into use at the end of August. Anneke: “We will immediately celebrate our 40th anniversary, so that will be an extra festive opening! It will also soon be easier to collaborate and strengthen each other in activities and communication. For example, during a reading afternoon about playing and exercise and recruiting members and volunteers.”

Opening hours

The opening hours of the play library will in any case be Wednesday afternoon and Saturday morning and a weekday evening. The exact opening hours and opening date will be announced via www.speelotheekveldhoven.nl and www.bibliotheekveldhoven.nl.


Foto: Vrijwilligers van de Speel-o-theek boven van links naar rechts : Jose van de Kamp, Els Bekker, Elly Hoogenboom. Onder van links naar rechts: Sharon Fredrix, Lia van den Anker, Anneke Huijbers en Jasper van den Berg

Koningsdag

All-focus

Koningsdag 27 april

Graag willen wij u erop attenderen dat op Koningsdag 27 april is de Speel-o-theek gesloten zal zijn. We tellen voor die week geen boete als u hierdoor speelgoed te laat terug brengt. We zullen het speelgoed drie weken van te voren voor 4 weken uitlenen.

We would like to bring to your attention that we will be closed om Saterdayn april 27th. The rental of toys to be returned during those days will be extended from 3 to 4 weeks, therefore no fines will be issued.

Speel-o-Theek Bibelebonts zoekt vrijwilligers voor op zaterdagochtend.

Heb je affectie met speelgoed en kinderen dan ben je van harte welkom in ons gezellig team.

Is dit iets voor jou?

Of voor iemand die jij kent?

Laat het ons dan weten:

info@speelotheekveldhoven.nl

of tel. 06-37321292

Rabo Club Support

Rabobank Club Support

Uw stem op de speel-o-theek heeft ons weer geld opgebracht en wel 227 euro. Van dit geld kunnen we weer mooie dingen doen. We willen iedereen die gestemd heeft hartelijk bedanken.

Rabo Club Support

Rabo Club Support

Ook dit jaar doen we weer mee met Rabo Club Support. Als je lid bent van de Rabobank kun je ons steunen. Bekijk hoe je ons kunt steunen op rabobank.nl/clubsupport.

Waar gaan we het geld voor gebruiken. Volgend jaar bestaan we alweer 40 jaar en dat is wel een mooi feestje waard.

Kunnen we op jouw stem rekenen? Stem direct in de Rabo app of online op rabobank.nl.clubsupport .Zoek op regio Eindhoven en stem stem stem.

Vakantieregeling 2023

VAKANTIEREGELING 2023

Tijdens de zomervakantie (vanaf maandag 17 juli t/m zondag 27 augustus) is de speel-o-theek alleen geopend op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. In deze periode wordt geen boete berekend voor het te laat terugbrengen van het  speelgoed. Desondanks vragen we onze leden het speelgoed zoveel mogelijk op tijd terug te brengen, zodat een ander er weer plezier van kan hebben. Vanaf woensdag 30 augustus zijn we weer open op vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 uur, op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en zaterdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Wij wensen u alvast een prettige en zonnige vakantie toe! 

Vrijwilligers van speel-o-theek Bibelebonts

HOLIDAY 2023

During the summer holidays (from Monday 17 July to Sunday 27 August), the Speel-o-theek is only open on Saturdays from 10.30 am to 12.30 pm. During this period, no fine will be charged for late return of the toys. Nevertheless, we ask our members to return the toys on time as much as possible, so that someone else can enjoy them again. From Wednesday, August 30, we will be open on regular time again.  On Friday evening from 7:00 pm to 8:15 pm, on Wednesday afternoon from 2:00 pm to 4:00 pm and Saturday morning from 10:30 am to 12:30 pm.

We wish you a pleasant and sunny holiday!

Volunteers of Speel-o-theek Bibelebonts

Lid 1500

Speel-o-theek Bibelebonts heeft haar 1500 ste lid ingeschreven. Alle reden om onze leden extra in het zonnetje te zetten . Zonder hen zouden we niet volgend jaar al 40 jaar bestaan. Het leuke is dat we vaak ook meerdere generaties als lid zien. Helaas zagen we door onze noodgedwongen verhuizing en corona ons ledenaantal langzaam terug lopen. Gelukkig zit er weer een stijgende lijn in. En zeg nu zelf een lidmaatschap van de Speel-o-theek is 1 groot feest en het is ook nog goed voor het milieu. Bij ons kun je allerlei speelgoed uitproberen met je kind voordat je aan een dure speelgoed aankoop begint. En dat betekent minder niet gebruikt speelgoed in je huis. En ook een kind wat iedere keer weer met iets anders kan spelen en zo haar/zijn ontwikkeling stimuleert. Dus hopelijk zien we jullie snel. Op naar 1600. 

Speel-o-theek Bibelebonts has her 1500 member!  Nice to put a lot of thanks to our members over the years. Without them we wouldn’t celebrate our 40 years birthday. The nice thing is that we often also see several generations as members. Unfortunately, due to our forced move and corona, we saw our membership slowly decrease.  Fortunately, there is an upward trend again. And say for yourself a membership of the Speel-o-theek is one big party and it is also good for the environment. 

With us you can try out all kinds of toys with your child before you start an expensive toy purchase. And that means fewer unused toys in your home. Your child can play with something different every time and thus stimulates her / his development. So hopefully we’ll see you soon. Let’s climb to 1.600 members!