Verhuizing

Speel-o-theek terug naar de Bibliotheek Veldhoven

De Veldhovense speel-o-theek Bibelebonts keert terug naar de Bibliotheek Veldhoven. Het streven is dat Bibelebonts eind augustus wordt geopend op de nieuwe locatie,waarbij meteen het 40-jarig jubileum gevierd wordt.

“We zijn ontzettend blij om de prettige samenwerking weer op te pakken”, zegt voorzitter Jasper van den Berg. De speel-o-theek was tot 2016 gevestigd in de bibliotheek en bevindt zich op dit moment aan de Windmolen 15 in Veldhoven. “Omdat het huidige pand niet meer voldoet aan onze wensen en behoeften, keken we al een tijdje uit naar een andere locatie.”

Logische combinatie

De eerste verdieping van de bibliotheek staat sinds 2016 grotendeels leeg in afwachting van een herinrichtingsplan van de gemeente Veldhoven, die eigenaar is van het bibliotheekgebouw. Na overleg met de bibliotheekdirectie en de gemeente was er al snel een akkoord voor huisvesting in de bieb. “De bibliotheek en de speel-o-theek is een logische combinatie, die in het verleden ook goed heeft gewerkt. Fijn voor ouders dat ze straks een bezoek aan de bibliotheek weer kunnen combineren met een bezoek aan de speel-o-theek
en vice versa”, aldus bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen.

Flink gegroeid

De voormalige ruimte van de speel-o-theek in de bibliotheek is inmiddels ingericht als Heemkamer, een ontmoetingsplek voor leden van Erfgoedhuis Veldhoven en geïnteresseerden. “We vinden het zeker niet jammer dat we die ruimte niet meer kunnen gebruiken, want ons aanbod is flink gegroeid waardoor we daar niet meer inpassen”, zegt secretaris Anneke Huijbers. “We gaan nu aan de slag met het inrichten van een gedeelte van de ruimte waar voorheen de jeugdafdeling van de bieb gevestigd was.”

Feestelijke opening

Eind augustus hopen de vrijwilligers van speel-o-theek Bibelebonts de nieuwe locatie in gebruik te nemen. Anneke: “We vieren dan meteen ons 40-jarig jubileum, dus dat wordt een extra feestelijke opening! Ook bij activiteiten en in de communicatie is het straks makkelijker om de samenwerking op te zoeken en elkaar te versterken. Bijvoorbeeld bij een voorleesmiddag over spelen en bewegen en het werven van leden en vrijwilligers.”

Openingstijden

De openingstijden van de speel-o-theek worden in ieder geval de woensdagmiddag en zaterdagochtend en een doordeweekse avond. De exacte openingstijden en de openingsdatum worden nog bekend gemaakt via www.speelotheekveldhoven.nl en www.bibliotheekveldhoven.nl.

Speel-o-Theek back to the Library in Veldhoven

The Speel- o-theek Bibelebonts returns to the Library in Veldhoven. The aim is for Bibelebonts to open at the new location at the end of August, where the 40th anniversary will immediately be celebrated.
“We are very happy to resume the pleasant collaboration,” says chairman Jasper van den Berg. The Speel- o-theek Bibelebonts was located in the library until 2016 and is currently located at Windmolen 15 in Veldhoven. “Because the current building no longer meets our wishes and needs, we have been looking for another location for some time.”

Logical combination

The first floor of the library has been empty since 2016 pending a redevelopment plan from the municipality of Veldhoven, which owns the library building. After consultation with the library management and the municipality, an agreement was quickly reached for housing in the library. “The library and the Speel- o-theek is a logical combination that has also worked well in the past. It’s nice for parents that they will soon be able to combine a visit to the library with a visit to the Speel-o-theek and vice versa,” says library director Dorine Prinsen.

Grown considerably

The former space of the Speel- o-theek Bibelebonts in the library has now been furnished as a Heemkamer, a meeting place for members of Erfgoedhuis Veldhoven. “We certainly don’t think it’s a shame that we can no longer use that space, because our offering has grown considerably, so we can no longer fit in there,” says secretary Anneke Huijbers. “We are now going to work on furnishing part of the space where the youth department of the library was previously located.”

Grand opening

The volunteers from Bibelebonts hope to put the new location into use at the end of August. Anneke: “We will immediately celebrate our 40th anniversary, so that will be an extra festive opening! It will also soon be easier to collaborate and strengthen each other in activities and communication. For example, during a reading afternoon about playing and exercise and recruiting members and volunteers.”

Opening hours

The opening hours of the play library will in any case be Wednesday afternoon and Saturday morning and a weekday evening. The exact opening hours and opening date will be announced via www.speelotheekveldhoven.nl and www.bibliotheekveldhoven.nl.


Foto: Vrijwilligers van de Speel-o-theek boven van links naar rechts : Jose van de Kamp, Els Bekker, Elly Hoogenboom. Onder van links naar rechts: Sharon Fredrix, Lia van den Anker, Anneke Huijbers en Jasper van den Berg

Ontdek meer van Speel-o-theek Bibelebonts

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder